۴ مرداد ۱۳۹۶
مدیریت سازمان - شرکت یگانه

برای مدیریت سازمانتان روی ما حساب کنید.

مدیریت سازمان – سازمان به مثابه یک سیستم است و مدیریت به عنوان مسئول نهایی موفقیت / شکست آن امروزه با چالش های فراوانی روبه رو می باشد. تغییرات و […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

اجزای نامه و نحوه تنظیم آن

نامه اجزای تشکیل دهنده یک نامه شما موارد ذیل می شوند . سرلوحه: مجموعه آرم و لوگو، شماره، تاریخ ، پیوست را سرلوحه گویند. فرستنده: عنوان واحد سازمانی است که نامه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵
مکاتبات اداری

تقسیم بندی نوشته ها در انجام مکاتبات اداری

گام سوم در انجام مکاتبات اداری تقسیم بندی نوشته ها می باشد و شامل موارد ذیل است .   روش عددی: ۱- ………………………………………………… بند یک ۱-۱ ……………………………………………… جزء یک بند یک […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

رعایت علائم و نقطه گذاری ها در انجام مکاتبات اداری

گام دوم در انجام مکاتبات اداری رعایت علائم و نقطه گذاری ها می باشد و شامل موارد ذیل است . علامت ( . ) : در آخر هر جمله به کار برده […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و تنظیم مدارک در مکاتبات اداری

گام نخست در انجام مکاتبات اداری طبقه بندی، تجزیه، تحلیل، تنظیم مدارک و اطلاعات می باشد و شامل موارد ذیل است . شناخت و درک موضوع: حدود و اهمیت موضوع نامه […]
۲۸ دی ۱۳۹۵

اصول عمومی و فنی مکاتبات اداری

برای آن که نوشته ای موثر باشد، باید طوری تهیه شود که گویای نظر واقعی نویسنده بوده، دو پهلو و مبهم نباشد و سوء تفاهم ایجاد ننماید. یک نوشته خوب […]
۲۶ دی ۱۳۹۵

تعاریف و اصطلاحات مکاتبات اداری

ماده ۱- مکاتبه:  هر نوشته ای که حاوی یک یا چند موضوع اداری بوده و بصورت رسمی بعنوان وسیله ارتباطی در داخل و یا خارج از سازمان مورد استفاده قرار […]
۲۵ دی ۱۳۹۵

نامه نگاری و مکاتبات اداری

بشر پیوسته نیازمند آن بوده که با دیگران ارتباط برقرار کند . شیوه های برقراری این ارتباط روز به روز متحول شده و بنابر نیاز انسان های هر دوره به […]