فرهنگ اصطلاحات اداری
۲ بهمن ۱۳۹۵
ویژگی های سازمان های الکترونیکی
ویژگی های سازمان های الکترونیکی (e-organizations)
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

نسل های مختلف نرم افزار های دبیرخانه و اتوماسیون اداری

یکی از مهمترین اختراعات بشر برای ایجاد ارتباط و تبادل سریع اطلاعات، اینترنت است. اینترنت تمامی انسان های سراسر دنیا را با تمام گستردگی و پراکندگی جغرافیایی، روز بروز به یکدیگر نزدیکتر می کند. سیستم های مبتنی بر وب، در شبکه های محلی و جهانی قابل استفاده هستند. امکانات و فواید سیستم های تحت وب بگونه ایست که توصیه و تاکید مشاوران سازمان ها در جهت تهیه اینگونه سیستم ها می باشد.

در این مقاله سعی شده است تا نسل های مختلف سیستم های اتوماسیون اداری که در نهایت منجر به تحت وب شدن آنها شد، توضیح داده شود.

نسل اول: نرم افزار دبیرخانه

در چند سال گذشته نسل اول سیستم های اتوماسیون اداری صرفا بمنظور عملیات ثبت و پیگیری مکاتبات بصورت مکانیزه پدیدار شد و بطور طبیعی منافع حاصل از آن محدود به دبیرخانه بود. این نرم افزار بصورت تک کاربر و تحت شبکه قابل استفاده بود و انجام عملیات ذیل براحتی امکان پذیر :

نسل دوم: نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت شبکه

پس از آن نسل دومی از سیستم های اتوماسیون اداری بوجود آمدکه در آن علاوه بر پوشش دادن عملیات نسل قبل، امکان بهره برداری ازسیستم در محیط شبکه (Client/Server) برای مجموعه افراد سازمان مهیا شد و در آن افراد با دسترسی های مجاز، امکان به گردش انداختن الکترونیکی مکاتبات و پیگیری آنرا در سازمان در اختیار داشتند. عملیات زیر در این نسل از نرمم افزارهای اتوماسیون اداری امکاپذیر بود:

نسل سوم: نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت وب (اینترنت)

در نهایت با بکارگیری تکنولوژی های نوین و ظهور مفاهیم جدید در حوزه اتوماسیون های اداری، نسل سوم سیستم های اتوماسیون اداری بوجود آمد. از مهمترین دستاوردهای این نسل از نرم افزارهای اتوماسیون اداری، امکان بهره برداری آنها در محیط اینترنت (WebBased ) بود. امروزه نرم افزارهای اتوماسیون اداری تحت وب تمامی نیازهای اطلاعاتی مدیران و حتی کارمندان را درخارج از محل فیزیکی آنها و فارغ از محدودیت زمانی و مکانی پاسخگوست.

علاوه بر پوشش تمامی عملیات نسل های قبل، انجام عملیات زیر در سیستم های اتوماسیون اداری تحت وب به سهولت و سرعت امکانپذیر می باشد: